Polityka Jakości

Polityka Jakości

 

Wstęp

Polskie Centrum Edukacji Prawnej zobowiązuje się do zapewnienia najwyższej jakości usług edukacyjnych, które są innowacyjne i dostosowane do potrzeb naszych klientów. Naszym celem jest kształcenie specjalistów, którzy będą liderami w swoich dziedzinach, szczególnie w obszarze prawa, mediacji oraz ochrony danych osobowych.

Misja

Nasza misja polega na dostarczaniu najwyższej jakości edukacji prawnej i zawodowej, wspierając rozwój zawodowy naszych uczestników oraz promując ciągłe doskonalenie w sektorze edukacyjnym.

Wizja

Dążymy do tego, by stać się wiodącym centrum edukacji prawnej w Polsce, rozpoznawanym za innowacyjność, jakość oraz zaangażowanie w rozwój naszych klientów.

Wartości

 • Jakość: Dążenie do doskonałości we wszystkim, co robimy.
 • Innowacja: Stałe poszukiwanie nowych i lepszych sposobów kształcenia.
 • Profesjonalizm: Wysokie standardy etyczne i zawodowe we wszystkich działaniach.
 • Zaangażowanie: Wsparcie dla naszych klientów.

Cele Jakości

 • Zadowolenie klientów: Osiągnięcie co najmniej 90% poziomu satysfakcji uczestników szkoleń.
 • Efektywność szkoleń: 90% uczestników szkoleń zda egzaminy końcowe.
 • Rozwój programów: Opracowanie i wdrożenie co najmniej 3 nowych programów szkoleniowych rocznie.
 • Podnoszenie kompetencji kadry: Regularne szkolenia dla wykładowców i pracowników administracyjnych w celu podnoszenia ich kwalifikacji i kompetencji.

Zaangażowanie Kierownictwa

Kierownictwo Polskiego Centrum Edukacji Prawnej zobowiązuje się do:

 • Spełnienia wymagań klientów i regulacji prawnych: Zapewnienie zgodności naszych działań z obowiązującymi przepisami prawnymi i standardami edukacyjnymi.
 • Ciągłego doskonalenia: Regularne przeglądy i doskonalenie Systemu Zarządzania Organizacją Edukacyjną (SZOE).
 • Zaangażowania pracowników: Angażowanie całego zespołu w realizację polityki jakości poprzez regularne komunikacje, szkolenia i wsparcie.

Monitorowanie i Ocena

 • Ankiety ewaluacyjne: Regularne przeprowadzanie ankiet ewaluacyjnych wśród uczestników szkoleń w celu oceny ich zadowolenia i identyfikacji obszarów do poprawy.
 • Audyt wewnętrzny: Coroczne audyty wewnętrzne oceniające zgodność z polityką jakości i identyfikujące możliwości doskonalenia.

Zaangażowanie 

 • Prezes Zarządu: Odpowiedzialny za zatwierdzanie polityki jakości, nadzorowanie jej wdrożenia
 • Koordynator ds. Szkoleń: Odpowiedzialny za realizację programów szkoleniowych zgodnie z polityką jakości, monitorowanie wyników i wprowadzanie usprawnień, kontakt z klientem i procedurę reklamacyjną
 • Wykładowcy: Zobowiązani do stosowania się do wytycznych polityki jakości w swojej pracy, angażowania uczestników i zapewniania wysokiej jakości kształcenia.
 • Uczestnicy szkoleń: Zachęcani do aktywnego udziału w procesie edukacyjnym i dostarczania feedbacku, który pomoże nam w ciągłym doskonaleniu naszych usług.

Proces Ciągłego Doskonalenia

 • Analiza wyników: Regularna analiza wyników szkoleń, ankiet ewaluacyjnych oraz wyników audytów wewnętrznych.
 • Szkolenia wewnętrzne:  szkolenia dla pracowników w zakresie nowych metod i standardów edukacyjnych oraz rozwijanie ich kompetencji zawodowych.
 • Feedback: Wykorzystanie feedbacku od uczestników szkoleń do wprowadzania usprawnień i innowacji w programach szkoleniowych.
 • Innowacje w edukacji: Wprowadzanie nowych technologii i metod nauczania w celu podnoszenia jakości naszych usług edukacyjnych.

Zarządzanie Ryzykiem

 • Identyfikacja ryzyk: Regularna identyfikacja i ocena ryzyk związanych z działalnością edukacyjną.
 • Planowanie działań zapobiegawczych: Opracowanie i wdrażanie planów działań zapobiegawczych w celu minimalizowania ryzyk.
 • Monitorowanie ryzyk: Ciągłe monitorowanie ryzyk i efektywności podjętych działań zapobiegawczych.

Komunikacja i Informacja

 • Transparentność: Regularne komunikowanie polityki jakości, celów i wyników monitorowania do wszystkich pracowników i interesariuszy.
 • Dostęp do informacji: Zapewnienie łatwego dostępu do dokumentacji SZOE dla wszystkich pracowników.
 • Komunikacja z klientami: Regularna komunikacja z klientami w celu zbierania feedbacku i informowania o wprowadzanych zmianach i udoskonaleniach.

Regulamin

 

Regulamin określa zasady udziału w szkoleniach on-line realizowanych przez Polskie Centrum Edukacji Prawnej sp z oo z siedzibą w Warszawie, zwane dalej Organizatorem

 

§1 Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu on-line

1. Organizator organizuje szkolenia on – line płatne, zgodnie z ofertą na stronie www.pcep.pl 

2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu on-line jest dokonanie zgłoszenia mailowo na adres: szkolenia@pcep.pl lub  przesłanie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszenia na szkolenie on-line dostępnego na stronie www.pcep.pl. Zgłoszenie powinno zawierać dane uczestnika oraz do faktury, nazwę i termin wybranego szkolenia. Najpóźniej w ciągu 24 godzin organizator przesyła mailem potwierdzenie zgłoszenia oraz fakturę z prośbą o dokonanie zapłaty. Po dokonaniu płatności wysyłany jest dostęp do materiałów dydaktycznych (w przypadku szkolenia podstawowego z mediacji sądowych także linku do platformy egzaminacyjnej). Linki do szkoleń dostępne są na stronie głównej po kliknięciu "logowanie na zajęcia". Szkolenia odbywają się na platformie Teams (lub innej wskazanej przez organizatora). 

3. Zgłoszenie na szkolenie jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli o zawarciu umowy z organizatorem i oznacza akceptacje regulaminu i zasad uczestnictwa w szkoleniach on-line

4.W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia należnego Usługodawcy może żądać on wedle własnego wyboru odsetek ustawowych za opóźnienie lub maksymalnych odsetek ustawowych za opóźnienie. 5. Nadto w przypadku, gdy Usługobiorca niebędący Konsumentem opóźni się zapłatą wynagrodzenia Usługodawca może żądać zapłaty rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, w wysokości określonej w przepisach ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

5. Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta - uczestnik oświadcza, że uiszczenie zapłaty za fakturę jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na to, że po zawarciu umowy przedsiębiorca rozpocznie spełnianie świadczenia i konsumentowi nie będzie wtedy przysługiwało prawo odstąpienia

6. Certyfikaty wydawane są w formie PDF.  

 

§ 2 podstawowe parametry szkoleń

1. O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu podstawowe parametry danego szkolenia, w tym jego termin, czas trwania, przedmiot, program lub plan oraz warunki techniczne określa informacja o konkretnym szkoleniu. 

2. Organizator oświadcza, że podejmuje starania by: 

a) szkolenia prowadziły osoby posiadające doświadczenie, uprawnienia i kompetencje niezbędne dla przekazania Uczestnikom wiedzy dotyczącej tematyki szkolenia; 

b) udostępnione materiały szkoleniowe było kompletne, jasne i pozbawione wad prawnych. 

Jednakże Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przyswojenie wiedzy przez Uczestników czy też z tytułu dowolnego i ogólnie nieakceptowanego stwierdzenia przez Uczestnika, że poziom prowadzenia szkolenia był nieodpowiedni lub materiały szkoleniowe nie spełniały wymogów z pkt b) powyżej. Z ww. tytułów Organizator oraz Uczestnik nie mogą podnosić wobec Organizatora jakichkolwiek roszczeń, odmówić zapłaty całości lub części wynagrodzenia należnego Organizatorowi czy żądać obniżenia tego wynagrodzenia

3. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania albo zmiany terminu szkolenia, bez prawa do odszkodowania po stronie Klienta, w przypadku nie zebrania minimalnej grupy szkoleniowej, siły wyższej, np. choroba albo inna niemożność stawienia się wykładowcy, awaria, warunki pogodowe uniemożliwiające przeprowadzenie szkolenia, bądź inne nieprzewidziane i nagłe zdarzenia, które uniemożliwiają albo znacznie utrudniają przeprowadzenie szkolenia. W takich przypadkach organizator informuje uczestników o ich zaistnieniu, a także przedstawia propozycję zmiany terminu szkolenia

4. Uczestnikowi przysługuje prawo do jednorazowej zmiany terminu wybranego szkolenia. O chęci zmiany terminu należy zawiadomić organizatora najpóźniej na tydzień przed planowanymi zajęciami/warsztatami/praktykami. Uczestnikowi, który nie pojawił się na zaplanowanych przez organizatora zajęciach/warsztatach/praktykach nie przysługuje prawo do zwrotu wniesionej opłaty.

5.Wykupione szkolenie/ praktyki/warsztaty należy odbyć maksymalnie w terminie 3 miesięcy od jego zakupu

 

§3 Płatność

1. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do opłacenia faktury w terminie. W razie nie opłacenia faktury organizator jest uprawniony do przepisania uczestnika na kolejny termin szkolenia

2. Organizator informuje uczestnika o danych rachunku bankowego, na który należy uiścić opłatę za udział w szkoleniu. Klient wyraża zgodę na przesłanie faktury drogą elektroniczną. Na życzenie Klienta faktura wysyłana jest pocztą tradycyjną.

 

§4 Reklamacje

1. Uczestnik szkolenia może dokonać reklamacji składając Organizatorowi oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej w okresie 30 dni od daty zakończenia szkolenia. 

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w niezwłocznie, nie przekraczającym 14 dni roboczych. 

3. Pozytywne rozpatrzenie reklamacji, uprawnia Uczestnika do rekompensaty. Rekompensata zostanie ustalona w trybie indywidualnym pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem. 

4. Jako formy rekompensaty uznaje się między innymi: powtórną realizację usługi szkoleniowej, uzupełnienie części usługi szkoleniowej, która podlega reklamacji lub też inne formy ustalone indywidualnie. 

 

§5 Własność intelektualna i prawa autorskie

1. Szkolenia on-line objęte są ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631) i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Uczestnik nie ma prawa do utrwalania rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu szkoleń, ani w całości ani we fragmentach, ingerowania w jego zawartość, usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń, nagrywania, publikacji, dystrybucji, powielania.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nagrywania szkoleń. Udział uczestników w zajęciach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrowanie przebiegu spotkania

 

§6 Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest organizator.

2. Uczestnik podając dane osobowe oświadcza, że są one zgodne z prawdą i wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych przez organizatora w celach marketingowych.

3. Jednakże każdy uczestnik ma prawo do ma prawo do wystąpienia do Administratora danych osobowych z żądaniem: przekazania pełnych informacji o przetwarzaniu danych osobowych; sprostowania danych osobowych; ich trwałego usunięcia; ograniczenia ich przetwarzania; przeniesienia ich danych osobowych – a Administrator danych osobowych spełni dane żądanie, jeżeli spełnione zostaną ustawowe przesłanki warunkujące skorzystanie z niego. Uprawnienia te mogą być realizowana przez użytkownika poprzez wysłanie żądania na adres siedziby Administratora danych osobowych lub na adres e-mail:  szkolenia@pcep.pl

 

Polityka Prywatności

1.Wstęp

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników korzystających z Platformy Szkoleniowej prowadzonej przez Polskie Centrum Edukacji Prawnej sp zoo ("Administrator"), z siedzibą pod adresem Powstańców Śląskich 103/2, 01-355 Warszawa.

Administrator zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

 

2. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

Administrator gromadzi i przetwarza następujące dane osobowe użytkowników Platformy Szkoleniowej:

a) imię i nazwisko,

b) adres e-mail,

c) numer telefonu (opcjonalnie),

d) adres IP,

e) dane dotyczące korzystania z Platformy Szkoleniowej, w tym historia szkoleń i wyniki.

Dane osobowe są przetwarzane w celach:

a) realizacji umowy o świadczenie usług szkoleniowych na Platformie Szkoleniowej,

b) obsługi klienta, w tym udzielania pomocy technicznej i odpowiedzi na zapytania,

c) analizy statystycznej i doskonalenia funkcjonowania Platformy Szkoleniowej,

d) ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z korzystaniem z Platformy Szkoleniowej,

e) marketingu bezpośredniego usług własnych Administratora, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę.

 

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest:

a) zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

b) realizacja umowy o świadczenie usług szkoleniowych, której stroną jest użytkownik (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

c) prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), takie jak marketing bezpośredni usług własnych Administratora, analiza statystyczna, doskonalenie funkcjonowania Platformy Szkoleniowej oraz dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami.

 

4. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

a) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych, takie jak usługi hostingowe, usługi IT, usługi marketingowe, usługi księgowe,

b) upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora, którzy przetwarzają dane w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,

c) innym użytkownikom Platformy Szkoleniowej, lecz tylko w zakresie niezbędnym do realizacji szkoleń, w których uczestniczą wspólnie z innymi użytkownikami,

d) innym podmiotom, jeśli wymaga tego obowiązek prawny lub decyzja sądu lub innego właściwego organu.

 

5. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe użytkowników są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń związanych z korzystaniem z Platformy Szkoleniowej. Po upływie tego okresu dane są trwale usuwane lub anonimizowane.

 

6. Prawa użytkowników

Użytkownik ma prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe,

c) żądania usunięcia danych osobowych, jeśli nie ma podstawy do ich przetwarzania,

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względów związanych z jego szczególną sytuacją,

f) przenoszenia danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie zgody użytkownika lub umowy, której stroną jest użytkownik,

g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika.

Użytkownik może realizować swoje prawa poprzez kontakt z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marketing@pcep.pl lub pisemnie na adres siedziby firmy: Powstańców Śląskich 103/2, 01-355 Warszawa.

 

7. Prawo wniesienia skargi

Jeśli użytkownik uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

8. Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych użytkowników przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem.

 

9. Polityka plików cookies

Platforma Szkoleniowa korzysta z plików cookies w celu dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkowników, tworzenia statystyk odwiedzin i zachowania użyteczności serwisu. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies i zasad ich stosowania znajdują się w odrębnej Polityce Cookies.

 

10. Zmiany w Polityce Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Użytkownik zostanie poinformowany o wszelkich istotnych zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przez komunikat na Platformie Szkoleniowej.

 

11. Kontakt

Jeśli masz pytania, wątpliwości lub uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z Administratorem poprzez:

a) Pocztę elektroniczną: marketing@pcep.pl,b) Listownie: Polskie Centrum Edukacji Prawnej sp zoo, Powstańców Śląskich 103/2, 01-355 Warszawa.

Administrator jest dostępny, aby udzielić wszelkich informacji, wyjaśnień i pomocy dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkowników Platformy Szkoleniowej.

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników Platformy Szkoleniowej. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, wyjaśnień lub chciałbyś omówić jakiekolwiek inne zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych, zachęcamy do skontaktowania się z Administratorem za pomocą podanych danych kontaktowych. Administrator jest dostępny, aby udzielić wszelkich informacji i pomocy, które mogą być niezbędne dla prawidłowego i satysfakcjonującego korzystania z Platformy Szkoleniowej oraz ochrony prywatności użytkowników.

 

 

Nadzór nad Niezgodnymi Wynikami Edukacyjnymi

 

1. Cel

Celem niniejszej procedury jest ustanowienie zasad nadzoru nad wynikami edukacyjnymi, które nie spełniają ustalonych standardów jakości w Polskim Centrum Edukacji Prawnej.

2. Zakres

Procedura ma zastosowanie do wszystkich działań edukacyjnych prowadzonych przez Polskie Centrum Edukacji Prawnej, obejmując szkolenia, kursy, warsztaty oraz inne formy kształcenia.

3. Definicje

 • Niezgodne wyniki edukacyjne: Wyniki, które nie spełniają ustalonych standardów jakości, oczekiwań uczestników lub wymagań programowych.
 • Działania korygujące: Działania podejmowane w celu usunięcia przyczyn niezgodności i zapobiegania ich ponownemu wystąpieniu.

4. Odpowiedzialność

 • Koordynator ds. Szkoleń: Nadzór nad procesem identyfikacji, analizy i korekcji niezgodnych wyników edukacyjnych.
 • Wykładowcy: Zgłaszanie niezgodnych wyników edukacyjnych oraz udział w działaniach korygujących.
 • Prezes Zarządu: Ostateczna akceptacja działań korygujących oraz nadzór nad skutecznością procedury.

5. Procedura

5.1. Identyfikacja niezgodnych wyników edukacyjnych

 1. Wyniki edukacyjne są monitorowane na bieżąco poprzez oceny uczestników, wyniki testów, ankiety zadowolenia oraz obserwacje wykładowców.
 2. W przypadku wykrycia niezgodności, wykładowca lub inny pracownik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu koordynatorowi ds. szkoleń.

5.2. Analiza niezgodności

 1. Koordynator ds. szkoleń przeprowadza analizę przyczyn niezgodnych wyników edukacyjnych.
 2. Analiza obejmuje przegląd materiałów edukacyjnych, metod nauczania, warunków szkoleniowych oraz informacji zwrotnych od uczestników.

5.3. Działania korygujące

 1. Na podstawie analizy, koordynator ds. szkoleń opracowuje plan działań korygujących, który może obejmować:
  • Modyfikację materiałów edukacyjnych.
  • Zmiany w metodach nauczania.
  • Dodatkowe szkolenia dla wykładowców.
  • Korekty w harmonogramach zajęć lub warunkach szkoleniowych.
 2. Plan działań korygujących jest przedstawiany prezesowi zarządu do akceptacji.

5.4. Wdrażanie działań korygujących

 1. Po akceptacji, koordynator ds. szkoleń nadzoruje wdrożenie planu działań korygujących.
 2. Wykładowcy oraz inne zaangażowane osoby są informowane o zmianach i zobowiązane do ich realizacji.

5.5. Monitorowanie skuteczności działań korygujących

 1. Po wdrożeniu działań korygujących, koordynator ds. szkoleń monitoruje ich skuteczność poprzez ponowną ocenę wyników edukacyjnych.
 2. Wyniki monitorowania są dokumentowane i analizowane, aby upewnić się, że podjęte działania były skuteczne.

5.6. Dokumentacja

 1. Wszystkie przypadki niezgodnych wyników edukacyjnych oraz podjęte działania korygujące są dokumentowane w odpowiednich rejestrach.
 2. Dokumentacja jest przechowywana zgodnie z wewnętrznymi procedurami archiwizacji dokumentów.

6. Przegląd i doskonalenie procedury

Procedura nadzoru nad niezgodnymi wynikami edukacyjnymi jest regularnie przeglądana przez koordynatora ds. szkoleń i prezesa zarządu, aby zapewnić jej skuteczność i zgodność z aktualnymi wymaganiami.

 

 

Regulamin sprzedaży książek

§ 1 Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady zakupu książek (tradycyjnych i w formie cyfrowej - tzw - E-booków) od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu, korzystania z E-booków oraz wzajemne prawa i obowiązki Stron z tym związane.

Klient jest obowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient jest obowiązany do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Klient składając zamówienie na zakup książki oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego postanowienia. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu dokonania zakupów.

 

§ 2 Składanie, przyjmowanie i realizacja zamówień 

W celu złożenia zamówienia Klient wybiera jeden z dostępnych warianttów książki (tradycyjna lub cyfrowa), a następnie wybiera opcję „Dodaj do Koszyka” lub równoznaczną, w wyniku czego zostanie przekierowany na stronę zamówienia.

Składanie zamówień następuje poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu i podanie wszystkich wymaganych danych. Klient może podać także dane opcjonalne.

Przed złożeniem zamówienia na książkę w wariancie cyfrowym (eBooka) Klient powinien upewnić się czy wybrany przez niego format E-booka będzie obsługiwany przez urządzenie elektroniczne, na którym chce z niego korzystać. 

Zamówienie zostanie złożone z chwilą akceptacji Regulaminu oraz wyboru przez Klienta opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub równoznacznej.

Po złożeniu zamówienia oraz dokonaniu płatności Sklep potwierdzi rejestrację zamówienia przesyłając na adres mailowy Klienta potwierdzenie przyjęcia zamówienia 

Książka tradycyjna zostanie wysłana na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych

W przypadku zakupu książki w formie cyfrowej, Sklep prześle na adres poczty elektronicznej Klienta link umożliwiający pobranie E-booka na urządzenie w ciągu 24 h od dokonania płatności

Dostawa E-booka następuje wyłącznie drogą elektroniczną i jest bezpłatna.

Umowę o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez klienta E-booka uważa się za zawartą z chwilą dokonania przez Klienta płatności w jeden ze sposobów oferowanych przez Sprzedawcę.

Jeżeli Kupujący nie zgłosi Wydawcy w formie pisemnej (e-mail: marketing@pcep.pl ) w ciągu 3 dni roboczych, od daty dokonania płatności za e-booka, informacji, że nie otrzymał zamawianego pliku, uznaje się, iż został on skutecznie doręczony Kupującemu.

 

§ 3. Płatności

Wszystkie ceny książek w zamieszczone w Sklepie podawane są w złotych polskich 

Dodatkowe rabaty lub promocje mogą być naliczane po dodaniu E-booka do Koszyka.

Klient ma prawo dokonać wyboru sposobu płatności za zamówione E-booki spośród form udostępnionych przez Sklep.

Sposób płatności za zamówione E-booki obsługiwany jest przez podmiot obsługujący płatności internetowe, a w szczególności za płatności za pośrednictwem karty kredytowej, transakcji z wykorzystaniem kodu BLIK, przelewu online oraz przelewu tradycyjnego. Dotyczy to zarówno dokonywania płatności na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak i zagranicą.

W celu dokonania płatności, z chwilą złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty, Klient zostanie przekierowany na stronę internetową dostawcy systemu płatności on – line 

Faktura wystawiana jest na wyraźne żądanie Klienta złożone podczas składania zamówienia.

Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury elektronicznej w formacie PDF na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.

 

§ 4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia bez podania przyczyn.

W celu odstąpienia od umowy Konsument powinien złożyć oświadczenie drogą elektroniczną na adres mailowy marketing@pcep.pl.

Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy Sprzedawca potwierdzi niezwłocznie fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, który wyraził wyraźną zgodę na udostępnienie przez Sprzedawcę E-booka przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Konsumenta przez Sprzedawcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy. Klient wyraża taką zgodę poprzez zaznaczenie stosownej opcji w chwili składania Zamówienia. W przypadku braku zgody Konsumenta na udostępnienie E-booka przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, dostawa E-booka nastąpi po upływie terminu na odstąpienie od umowy.

Jeżeli E-book został dostarczony do Klienta nie będącego Konsumentem, traci on prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisem art. 10 ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2012 poz. 1225).

 

§ 5. PRAWA AUTORSKIE

Książki i E- booki oferowany przez Sprzedawcę stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

E-booki dostępne w Sklepie mogą być zabezpieczone unikatowym Znakiem wodnym albo innym powszechnie stosowanym sposobem zabezpieczenia treści cyfrowych.

Korzystanie przez Klienta z E-booka możliwe jest dla własnego użytku Klienta,

Klient jest uprawniony do korzystania z E-booka tylko na własny użytek, w zakresie określonym Regulaminem, udzieloną licencją oraz przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Warunki udzielonej licencji wynikają z Regulaminu lub ze szczegółowych warunków licencji dotyczących poszczególnych E-booków, które mogą się różnić między sobą.

Klient może wprowadzać zakupione E-booki do pamięci urządzeń elektronicznych oraz odczytywać je za ich pomocą.

Z chwilą dokonania płatności Klientowi zostaje udzielona niewyłączna, niezbywalna, nieprzenoszalna i bez prawa sublicencjonowania (w tym bez prawa upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji) licencja na korzystanie z E-booka, obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i czasu, na następujących polach eksploatacji:

wielokrotnego pobrania E-booka i jego zapisu techniką cyfrową w pamięci komputera;

trwałego lub czasowego zwielokrotnienia E-booka w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania E-booka niezbędne jest jego zwielokrotnienie;

trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania E-booka techniką cyfrową.

Klient nie jest uprawniony do:

wprowadzania do obrotu lub rozpowszechniania E-booka lub jego fragmentu w szczególności poprzez jego wydrukowanie, kopiowanie lub przepisanie;

wprowadzenia E-booka do obrotu, w tym najmu E-booka lub jego kopii lub użyczenia;

sublicencjonowania E-booka (w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z E-booka);

ingerowania w treść E-booka, dokonywania zmian pliku, w tym usuwania ewentualnych błędów pliku;

wykorzystywania E-booka w celach komercyjnych.

Klient jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami licencji. Dokonując akceptacji Regulaminu Klient potwierdza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia licencji. Powyższe dotyczy także szczegółowych warunków licencji, jeśli zaprezentowano je odrębnie wraz z E-bookiem, w szczególności podczas składania zamówienia przez Klienta.

W przypadku wykrycia przez Sklep działań Klienta lub osób trzecich działających na zlecenie lub w porozumieniu z Klientem naruszających prawa autorskie do E-booka, Sklep może dochodzić naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych.

 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 poz. 1231, z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 poz. 344) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 poz. 287).

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01. 2024 roku.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadkach podyktowanych względami technicznymi dotyczącymi świadczenia usług oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa.

Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu przesyłając nową treść Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz udostępniając nową treść Regulaminu na stronie internetowej Sklepu.

Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

  dane rejestrowe 

  adres  

  Kontakt   

ul. Powstańców Śląskich 103/2

01-355 Warszawa

 

Interesantów przyjmujemy wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty

 

📞 +22 299 23 93

📨 szkolenia@pcep.pl

KRS 0000935408, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS 

NIP 522 321 43 09, REGON: 389948223