Program Szkoleń

____________________

 

 

 

  Mediacje Sądowe i pozasądowe 

Szkolenie podstawowe z mediacji sądowych i pozasądowych składa się z 3 etapów:

 

 

1. Teoria- w oparciu o materiały dydaktyczne do samodzielnego przerobienia

2. Zajęcia z wykładowcami - Zajęcia odbywają się on-line na platformie Team's i podzielone są na 2 bloki :  

 • Blok prawny, czyli prawne aspekty mediacji (mediacja - mediator - ugody) omawiane są m.in zasady mediacji, sposoby wszczęcia (z postanowienia sądu i na wniosek), postępowanie mediacyjne, posiedzenia, wymagania dot. mediatorów stałych, procedura wpisu, obowiązki i uprawnienia mediatora, wynagrodzenia mediatora, a także kwestie dotyczące konstruowania ugód oraz procedury ich zatwierdzania 
 • Blok psychologiczny - podczas którego, zostaną omówione m.in zagadnienia dot.  konfliktu – analiza przebiegu i sposoby rozwiązywania; wybrane zagadnienia psychologii społecznej (mechanizmy funkcjonowania ludzi w sytuacjach trudnych); Techniki prowadzenia negocjacji i mediacji (analiza konfliktów, negocjacje, komunikacja w sytuacjach trudnych, 

 

zajęcia prowadzą :

 

 • prof CH dr n. pr. Małgorzata Wojciechowicz (blok prawny)
 • mgr Edyta Borysiak (blok psychologiczny) 

 

Szkolenie kończy się egzaminem

 

część 3 szkolenia, to Test (także online). Przystąpić do niego można w ciągu 30 dni od ukończenia zajęć. Test składa się z 12 pytań jednokrotnego wyboru, aby uzyskać pozytywny wynik należy odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 8.

 

 Po jego zaliczeniu, uczestnik otrzymuje

 

 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, potwierdzające nabycie nowych kwalifikacji zawodowych –(zawód Mediator, PKD 69.10.Z )

  Mediacje Rodzinne 

 

 • Procedury prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych
 • Przedmiot mediacji ( w sprawach rodzinnych i o rozwód i separacje)
 • Udział i rola pełnomocników w mediacji, 
 • Etapy mediacji w sprawach rodzinnych;
 • Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji przez mediatora.
 • Prawne aspekty w sprawach rodzinnych

 

Szkolenie nie kończy się egzaminem. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest obecność na zajęciach

 

 

  Mediacje Cywilne i gosp. 

 • Procedury prowadzenia mediacji w sprawach cywilnych i gospodarczych
 • Przedmiot mediacji w sprawach cywilnych i gospodarczych;
 • Udział i roli pełnomocników w mediacji, 
 • Etapy mediacji w sprawach cywilnych i gospodarczych;
 • Przygotowywanie prowadzenie dokumentacji przez mediatora.
 • Prawne aspekty mediacji w sprawach cywilnych i gospodarczych
 • Sposób konstruowania ugód mediacyjnych, 

 

 

Szkolenie nie kończy się egzaminem. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest obecność na zajęciach

  Mediacje Pracownicze 

 

 • Źródła konfliktów pracowniczych
 • Procedury mediacji pracowniczych
 • Zasady mediacji i negocjacji
 • Sposoby kontrolowania przebiegu sporu
 • Metodyka konstruowania ugód mediacyjnych i porozumień pracowniczych
 • Współpraca Działu Kadr oraz HR z mediatorem
 • Polubowne rozwiązywanie umów: o pracę, zlecenia, dzieło, usługi.
 • Dokumentacja prowadzona przez mediatora

 

 

Szkolenie nie kończy się egzaminem. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest obecność na zajęciach

 

  Mediacje Karne 

 • Regulacje prawne dotyczące zawodu mediatora w sprawach karnych
 • Procedury postępowania mediacyjnego w sprawach z oskarżenia publicznego
 • Mediacje w sprawach z oskarżenia prywatnego
 • Sposób sporządzania dokumentacji mediacyjnej, sprawozdań z mediacji
 • Koszty mediacji karnej

 

 

  Specjalista ds Cyberbezpieczeństwa 

 

Ramowy program szkolenia  - cyberbezpieczeństwo (dostęp do szkolenia w dowolnie wybranym momencie)

 

Moduł 1  

• Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa

 • Definicja cyberbezpieczeństwa 

• Rodzaje zagrożeń cybernetycznych 

• Metody ochrony przed zagrożeniami cybernetycznymi 

• Zagrożenia dla użytkowników indywidualnych 

• Zagrożenia dla firm 

• Zagrożenia dla instytucji publicznych  

 

Moduł 2 

 • Bezpieczna konfiguracja urządzeń i systemów 

• Bezpieczne korzystanie z poczty elektronicznej i komunikatorów internetowych 

• Bezpieczne korzystanie z mediów społecznościowych 

• Bezpieczne korzystanie z internetu 

• Bezpieczne korzystanie z urządzeń mobilnych

• Bezpieczne korzystanie z sieci Wi-Fi  

 

Moduł 3 

• Podstawy bezpieczeństwa w chmurze 

• Podstawy bezpieczeństwa danych 

• Podstawy bezpieczeństwa sieci 

• Podstawy bezpieczeństwa systemów operacyjnych 

• Podstawy bezpieczeństwa aplikacji 

• Podstawy bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej  

 

Moduł 4  

• Reagowanie na incydenty bezpieczeństwa 

• Procedury postępowania w przypadku naruszenia bezpieczeństwa 

• Raportowanie naruszeń bezpieczeństwa 

• Odpowiedzialność za naruszenie bezpieczeństwa

 

Szkolenie kończy się egzaminem (także online). 

Przystąpić do niego można w dowolnie wybranym momencie. Składa się z 10 pytań jednokrotnego wyboru, aby uzyskać pozytywny wynik należy odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 8.

 

 

  Inspektor Ochrony Danych

Ramowy program szkolenia  - IOD

  

Wprowadzenie do RODO  

 

 • czym jest RODO, 
 • cele i zasady ogólne, 
 • podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 

Podmioty odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych 

 

 • administrator danych osobowych,
 • procesor danych osobowych, 
 • podmioty trzecie i współadministratorzy

 

Prawa osób, których dane dotyczą 

 

 • prawo dostępu do danych; prawo do sprostowania danych;,
 • prawo do usunięcia danych, 
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do sprzeciwu

 

Obowiązki administratora danych osobowych  

 

 • polityka prywatności rejestr czynności przetwarzania danych,
 • analiza ryzyka i wprowadzenie środków zaradczych,
 • powołanie Inspektora Ochrony Danych (IOD),
 • zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego,

 

Zasady bezpieczeństwa danych osobowych 

 

 • szyfrowanie danych,
 • utrzymywanie kopii zapasowych,
 • ograniczenie dostępu do danych,
 • monitorowanie i kontrola dostępu,
 • zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem danych, 

 

Transfer danych osobowych poza EOG 

 

 • umowy modelowe,
 • certyfikaty i zasady dotyczące ochrony prywatności,
 • wyjątki i zgody na transfer danych,

 

Praktyczne aspekty wdrożenia RODO  

 

 • przykłady dobrych praktyk,
 • analiza przypadków i studia przypadków,
 • współpraca z Inspektorem Ochrony Danych

 

 

Szkolenie kończy się egzaminem (także online). 

 

 • Przystąpić do niego można w dowolnie wybranym momencie. Składa się z 10 pytań jednokrotnego wyboru, aby uzyskać pozytywny wynik należy odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 8.

 

 

Po jego zaliczeniu, uczestnik otrzymuje:

 

 • Zaświadczenie potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu:  Inspektor Ochrony Danych – kod zawodu: 242111 (na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652),

  Specjalista ds Ochrony Informacji Niejawnych 

Ramowy program szkolenia  - Ochrona Informacji Niejawnych 

 

Moduł 1 

• Wprowadzenie do ochrony informacji niejawnych 

• Definicja informacji niejawnej 

• Rodzaje informacji niejawnych 

• Zasady ochrony informacji niejawnych 

• Obowiązki osób upoważnionych do dostępu do informacji niejawnych 

 

Moduł 2 

• Metody ochrony informacji niejawnych 

• Bezpieczeństwo fizyczne 

• Bezpieczeństwo teleinformatyczne 

• Bezpieczeństwo osobowe 

• Dokumentacja bezpieczeństwa 

 

Moduł 3 

• Zagrożenia dla informacji niejawnych 

• Zagrożenia fizyczne 

• Zagrożenia teleinformatyczne 

• Zagrożenia osobowe 

• Zagrożenia inne 

 

Moduł 4 

• Reagowanie na zagrożenia 

• Procedury postępowania w przypadku naruszenia bezpieczeństwa informacji niejawnych 

• Raportowanie naruszeń bezpieczeństwa informacji niejawnych 

• Odpowiedzialność za naruszenia bezpieczeństwa informacji niejawnych

 

 

 

  Umowy Cywilnoprawne w obrocie gospodarczym 

Moduł 1. 

1. Umowa jako źródło zobowiązania w obrocie gospodarczym 

1.1 istota i elementy zobowiązania

1.2. pojęcie umowy1.3. funkcje umów w obrocie gospodarczym) 

1.4. Zasada swobody umów 

 

Moduł 2. 

2. Rodzaje umów

2.1 umowy nazwane, nienazwane i mieszane

2.3. Umowy odpłatne i nieodpłatne

2.4. Umowy jednostronnie i dwustronnie zobowiązujące oraz umowy wzajemne 

 

Moduł 3. 

3. Wadliwość umowy

3.1. Sprzeczność z przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego oraz obejście prawa

3.2. Wady oświadczeń woli

3.3. Niemożliwość świadczenia

3.4. Sankcje dotyczące wadliwych umów (nieważność bezwzględna i względna, bezskuteczność zawieszona, bezskuteczność względna) 

 

Moduł 4. 

4. Zawarcie umowy w obrocie gospodarczym

4.1. Przygotowanie zawarcia umowy (list intencyjny, umowa przedwstępna)

4.2. Tryby zawarcia umowy (tryb ofertowy, tryb negocjacyjny, tryb przetargowy) 4.3. Forma umowy 

 

Moduł 5. 

 5. Czynniki kształtujące treść stosunku umownego

5.1.wola stron

5.2.wzorce umowne

5.3. przepisy prawa, zwyczaje, zasady współżycia społecznego 

 

Moduł 6. 

6. Klauzule umowne

6.1. Elementy konieczne konsensusu

6.2. Dodatkowe zastrzeżenia umowne (warunek, termin, zadatek i zaliczka, umowne prawo odstąpienia od umowy i odstępne) 

 

Moduł 7. 

7. Skutki niewykonywania zobowiązań:

7.1 istota, przesłanki

7.2. zasady odpowiedzialności kontraktowej, pierwotna i wtórna niemożliwość świadczenia,

7.3.opóźnienie i zwłoka dłużnika,

7.4. odszkodowanie umowne, zwłoka wierzyciela

7.5. Odpowiedzialność solidarna i odpowiedzialność pro rata parte

7.6. Formy realizacji obowiązku odszkodowawczego (restytucja naturalna, odszkodowanie na zasadach ogólnych i jego zakres, kara umowna i przesłanki jej dochodzenia oraz rodzaje) 

 

Moduł 8. 

8. Przedawnienie roszczeń w obrocie gospodarczym

8.1. Istota i zakres przedawnienia

8.2. Okoliczności mające wpływ na bieg terminu przedawnienia (wymagalność roszczenia, zawieszenie i przerwanie biegu terminu przedawnienia) 

 

Po jego zaliczeniu, uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

  dane rejestrowe 

  adres  

  Kontakt   

ul. Powstańców Śląskich 103/2

01-355 Warszawa

 

Interesantów przyjmujemy wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty

 

📞 +22 299 23 93

📨 szkolenia@pcep.pl

KRS 0000935408, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS 

NIP 522 321 43 09, REGON: 389948223