REGULAMIN

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

Organizatorem akcji „PCEP pro bono” (dalej: Akcja) jest Polskie Centrum Edukacji Prawnej sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , zwany dalej "PCEP"

Celem akcji jest rozpowszechnianie mediacji  w ramach działalności pro bono prowadzonej przez PCEP.

Akcja trwa od 1 grudnia 2021 do 1 grudnia 2026 roku.

Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu trwania Akcji, zwiększenia limitów w ramach Akcji, jak również skrócenia czasu trwania Akcji, o czym poinformuje na swojej stronie internetowej  .

 

§ 2

Uczestnicy Akcji i ich dane osobowe

 

Do udziału w Akcji uprawnieni są :   

 

 

  • adwokaci, radcy prawni, notariusze i komornicy znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności ze względu na niepełnosprawność, zdarzenie losowe lub wiek, 
  • przedstawiciele organizacji non-profit, aktywnie działający w swoim środowisku w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

 

Z chwilą rejestracji  oraz udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych osoba staje się uczestnikiem Akcji (dalej: Uczestnik).

 

§ 3

Przebieg akcji

 

Warunkiem wzięcia udziału w Akcji jest zgłoszenie mailowe na adres szkolenia@pcep.pl i udzielanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Do udziału w akcji można zgłosić się tylko raz w ciągu całego okresu jej trwania.

Spośród przesłanych zgłoszeń Organizator wybierze w każdym roku 50 Uczestników, którym zapewni możliwość bezpłatnego wzięcia udziału w dowolnie wybranym szkoleniu  z mediacji organizowanym przez PCEP w terminach i na zasadach określonych w regulaminie

Indywidualnej kwalifikacji merytorycznej, jak i weryfikacji spełnienia wymogów formalnych przez uczestnika Akcji, o których mowa w niniejszym Regulaminie, dokonuje Organizator. Decyzja Organizatora w tym zakresie nie wymaga uzasadnienia i jest ostateczna.

Wszyscy Uczestnicy zarejestrowani w danym miesiącu zostaną poinformowani o decyzji Organizatora nie później niż 10 dnia miesiąca kolejnego. 

Organizator zastrzega sobie prawo, a zakwalifikowany Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie danych organizacji której jest przedstawicielem w celach naukowych i promocyjnych. 

 

§ 4

Postanowienia końcowe

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zaprzestania w każdej chwili świadczenia usługi w sytuacji utrudnionego kontaktu z Uczestnikiem, braku przekazania przez Uczestnika niezbędnych danych i dokumentów w zakreślonym terminie lub innych okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających świadczenie pomocy 

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

  dane rejestrowe 

  adres  

  Kontakt   

ul. Powstańców Śląskich 103/2

01-355 Warszawa

 

Interesantów przyjmujemy wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty

 

📞 +22 299 23 93

📨 szkolenia@pcep.pl

KRS 0000935408, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS 

NIP 522 321 43 09, REGON: 389948223